koopcontract boot

koopcontract boot - Bent u bijvoorbeeld op zoek koop contract voor de boot? Het voorbeeldformulier hieronder ziet u dus dat verkoop kunnen goed worden aangepast voor uw boot.
koopcontract boot

Indien u geen gebruik van een makelaar jacht of boot makelaars maakt bij het verkopen of kopen van een boot raden wij altijd ontwerpovereenkomst. Hieronder vindt u een voorbeeldformulier voor dergelijke overeenkomsten.

Lezen: verzekering boot

U bent vrij om het te gebruiken, wij zijn niet op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst.

Voorbeelden van Boot koopcontract:


                                           Koopcontract boot

          verkoper        
naam / bedrijfsnaam:                  
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon :

           koper
naam / bedrijfsnaam
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon :

                  in aanmerking nemende,

dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de hieronder omschreven boot, hierna te noemen 'boot';

dat koper verklaart de boot te willen kopen van verkoper;

dat koper verklaart voor de boot de koopprijs te willen betalen;

komen hierbij het volgende overeen:


1. Verkoper verbindt zich de boot te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag
van euro ........ is verschuldigd aan verkoper. Koper voldoet heden reeds een bedrag van euro ........

De datum waarop de boot door koper bij verkoper zal worden afgehaald, dan wel de datum waarop de boot door verkoper bij koper wordt gebracht is... -..-..

Indien koper de boot op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is verkoper niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.

2. Het betreft een boot van het:
Merk:
Type:
Afm:
Bouwjaar:

3. Koper en verkoper constateren dat de boot geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken heeft.

4. Verkoper is verplicht om de boot en de bijbehorende documenten op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper.

5. De boot wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de eerder genoemde, danwel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt.

6. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te......  op.......


Handtekening verkoper        Handtekening koper
 (zet handtekening)                   (zethandtekening)

0 Response to "koopcontract boot"

Een reactie posten